אבי דוביצקי, גיא צברי, נתפסו על חם, צייד הפדופילים

הזמנה להציע הצעות לרכישת הדומיין vtlv.co.il

הזמנה להציע הצעות לרכישת הדומיין vtlv.co.il

שם המתחם vtlv.co.il, המקושר כיום לאתר בשם VTLV, עומד למכירה במסגרת כינוס נכסים בתיק הוצאה לפועל • הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת הדומיין

 

הציבור מוזמן בזה להגיש הצעות לרכישת הזכות להחזיק בשם המתחם vtlv.co.il (להלן: "הדומיין"). הדומיין נמכר בכינוס נכסים, במסגרת תיק 525186-10-15 המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב יפו.

מכירת הזכות כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל. נכון למועד פרסום הצעה זו, תוקף הזכות להחזיק בדומיין הוא עד ליום 03 באוקטובר 2019.

הזמנה זו כוללת מידע כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לדומיין. רכישת הדומיין תעשה על אחריות הרוכש, במצבו נכון ליום מכירתו (AS IS), ללא כל מצג מאת הבעלים ו/או כונס הנכסים.

VTLV, vtlv.co.il, תל אביב הווירטואלית, אמנון יצחקי, ViewTLV, דומיין, גיא צברי, עוד גיא צברי
הדומיין vtlv.co.il מוצע למכירה בכינוס נכסים בהוצאה לפועל

מודגש בזאת, כי באחריות המציע לבדוק בעצמו את טיב הדומיין, תוקפו, האפשרויות לנצלו וכל יתר המגבלות והתנאים החלים עליו.

כל המעוניין ברכישת הדומיין מתבקש להגיש הצעה בכתב למשרדו של הח"מ, בדואר ו/או בדואר האלקטרוני ו/או בטלפון ו/או בפקס, כמפורט באתר זה. פניות בעניין רכישת הדומיין vtlv.co.il ניתן להעביר לכונס הנכסים גם באמצעות השארת הודעה באמצעות הממשק באתר זה.

כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הדומיין לבעל ההצעה הגבוהה ביותר ו/או בכלל והוא שומר על זכותו לנהל משא-ומתן כראות עיניו עם מציעים ועם אחרים; לערוך תחרות בין המציעים ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים, כמו גם לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק.

מובהר בזאת, כי המכר המוצע במסגרת הצעה זו אינו כפוף לדיני המכרזים.

גיא צברי, עו"ד  - כונס הנכסים

VTLV.CO.IL – הדומיין עומד למכירה בכינוס נכסים בהוצאה לפועל (קובץ WORD)

VTLV.CO.IL – הדומיין עומד למכירה בכינוס נכסים בהוצאה לפועל (PDF)

Share on linkedin
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp

רח' החשמונאים 119, ת.ד. 50368,
תל אביב 6150301

אנחנו כאן. בשבילכם.

Call Now Button